A K T U A L N O Ś C I
Kielce 01-03-2018
Zarządzenie nr 7 Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Kielcach w sprawie wprowadzenia cennika opłat.

Treść zarządzenia nr 7/2018
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7 -cennik


 


Informacja dla osób głuchych, niedosłyszących lub głucho-niewidomych
określająca zasady obsługi ww. osób w kontaktach z podmiotem leczniczym


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(DZ. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub głucho-niewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach powinna umówić termin wizyty
dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.


ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

 - w Punkcie Kancelaryjnym i Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
- poczty elektronicznej - bok09@kielce.uw.gov.pl
- telefonu 41 342-18-00, 41 342-18-05
- faxu 41 342-18-34

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy
administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza będącego pracownikiem tut. Urzędu oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru. 

Przeciwdziałanie oszustwom i korupcji w SP ZOZ MSW w KIELCACH

Szanowni Państwo

Kierownictwo SP ZOZ MSW w Kielcach pragnie zwrócić uwagę społeczeństwa na problem korupcji, a także wskazać sposoby jej zapobiegania i zwalczania.

Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie i przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki, jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści, albo obietnicy takiej korzyści.

Jeżeli znaleźli się Państwo w sytuacji korupcyjnej możecie to zgłosić Policji lub do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bezpłatny alarmowy numer CBA czynny przez całą dobę: 800 808 808.

Jeżeli zetknęli się Państwo z taką sytuacją w naszym SP ZOZ MSW prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty.

Poniżej podajemy niezbędne dane kontaktowe:

Iga Pawełczyk Specjalista ds. Prawnych

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

tel. 41 349 35 14

e-mail: iga@zozmswkielce.pl

Rada Ministrów Uchwałą Nr 37 z dnia 1 kwietnia 2014 roku przyjęła Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. Głównym celem programu rządowego jest zwalczanie korupcji przez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i administracji publicznej.
W tym dokumencie zdiagnozowano obszary najbardziej zagrożone korupcją, w tym również ochrony zdrowia, w którym to obszarze zagrożone korupcją są m.in.:

*dystrybucja środków publicznych przez wojewódzkie oddziały NFZ na kontraktację usług  medycznych,
*refundacja leków,
*zamówienia na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Realizacja programu walki z korupcją powinna przyczynić się do ugruntowania w społeczeństwie przekonania, że korupcja jest patologią, a nie standardem demokratycznego państwa.

Zwalczanie korupcji jest również istotnym priorytetem Unii Europejskiej, której naczelną instytucją antykorupcyjną jest OLAF – Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. OLAF opracował w ostatnich latach metody zwalczania korupcji, w tym m.in.: interdyscyplinarną strategię antykorupcyjną, zasady współpracy Policji z wymiarem sprawiedliwości, czy wytyczne dotyczące transparentności w życiu publicznym.

Zał. Rządowy Program Zwalczania Korupcji


http://antykorupcja.gov.pl/ak/strategia-antykorupcyj/10978,Uchwala-RM-ws-Rzadowego-programu-przeciwdzialania-korupcji-na-lata-2014-2019.html


Wniosek przedstawiciela firmy farmaceutycznej o wyrażenie zgody na spotkanie z lekarzem na terenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach.


31.pngSerdecznie zapraszamy  pacjentów chcących zrobić zdjęcia RTG na skierowanie

oraz odpłatnie do  PRACOWNI RTG

przy Poliklinice MSW w Kielcach  ul. Wojska Polskiego 51 (wejście boczne).

Rejestracja RTG tel.telefon3.jpg 41 3493520


 SZCZEPIENIA  PRZECIWKO  ZAKAŻENIOM  HPV 
W  RAMACH  PROFILAKTYKI  RAKA  SZYJKI  MACICY
-

dysponujemy szczepionką Silgard w cenie 140zł.

  • DLA DZIEWCZYNEK W WIEKU 11-12 LAT
  • DLA DZIEWCZĄT W WIEKU 13-18 LAT
  • DLA KOBIET DO 55 ROKU ŻYCIAZAPRASZANY DO ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO WZW TYPU B
Szczepionkę o nazwie ENGERIX 20µg można zakupić w kasie Polikliniki za 45 zł.
Bliższych informacji na temat szczepień udziela pielęgniarka w Gabinecie Zabiegowym –
 pokój 308 II piętro.


ZOZ MSWIA INFORMUJE, ŻE
Testy w kierunku HIV można wykonać bezpłatnie w Kielcach przy NZOZ
„Nadzieja rodzinie” ul. Karczówkowska 36
Pon-wtorki od 16.00-18.00
Czwartki  od 9.00-11.00


EKG BEZ SKIEROWANIA
Można wykonać w Poliklinice II piętro- pokój 316
Cena badania bez opisu- 15 zł.


 

Wniosek przedstawiciela firmy farmaceutycznej o wyrażenie zgody ...
Zarządzenie nr 7
Załącznik nr 1 cennikwydrukuj stronę
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia